Samfunnsansvar

I Rørkjøp har vi som strategisk mål å gjøre minst mulig skade og ulempe for mennesker og naturmiljø, samtidig som avfallet og håndteringen av dette legger minst mulig beslag på samfunnets ressurser. 

Internasjonalt har utviklingen gått i en retning av stadig sterkere fokus på et mer ansvarlig næringsliv. Det stilles krav fra både myndigheter og opinionen om at bedrifter må ta større samfunnsansvar. Begrepet ” Bedrifters samfunnsansvar”, eller ”Corporate Social Responsibility” (CSR), omfatter bedrifters sosiale og miljømessige ansvar (herunder arbeidsmiljø og ytre miljø). Dette ansvaret strekker seg utover gjeldende krav i dagens lovgivning, men norske myndigheter har også klare intensjoner om å lovfeste bedrifters samfunnsansvar i norsk regelverk. Rørkjøps samfunnsansvar handler om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt av norske myndigheter.

Gjennom målrettet og systematisk CSR-arbeid ønsker vi å bidra til å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn. Det systematiske CSR-arbeidet omfatter alle faser og nivåer i Rørkjøp-kjedens virksomhet. Rørkjøp-kjedens bidrag er blant annet å:

Sikre kvalitet på vannførende produkter
Hver dag, hvert tiende minutt, oppstår en lekkasje eller vannskade i Norge. Ifølge Rørentreprenørene Norge (RørNorge), er det er mange produkter på markedet som ikke tåler norske forhold. For å være med å forebygge de mer enn 70.000 registrerte vannskadene som oppstår i Norge hvert år, stiller vi i Rørkjøp-kjeden strenge krav til våre samarbeidspartnere. Disse kravene sikrer at våre kunder kun får levert godkjente produkter egnet for norske forhold samtidig som produktene blir montert av fagfolk tilknyttet vår rørleggerkjede (4 av 5 rørleggerbedrifter som søker medlemskap i Rørkjøp-kjeden oppfyller ikke våre strenge kompetansekrav, våre rørleggere er blant Norges beste!). 

Kvalitet på produkt og fagfolk reduserer faren for uhell og gir trygghet; både gjennom reklamasjonsrett og garanti på produktet.

Sikre rekruttering av fagkompetanse gjennom lærlingsordningen 
Medlemsbedriftene i Rørkjøp-kjeden har samlet 1250 ansatte. Av disse er det mange lærlinger. 
Mange medlemsbedrifter ser på lærlingsordningen som et samfunnsansvar og en plikt, men billig utenlandsk arbeidskraft setter lærlingsordningen i fare. Fortsetter trenden med bruk av utenlandsk arbeidskraft, vil det om få år være mangel på norske fagarbeidere fordi man ikke bruker ressurser på å utvikle egne talenter. 

- Vi har et viktig samfunnsansvar for å passe på rekruttering til bransjen, sier medlem av Rørkjøp-kjeden og daglig leder i Rørleggergutta AS, Øystein Kristiansen. De er en av flere Rørkjøp-bedrifter som i lange perioder har lærlinger på opplæring.

Bidra med bistand og støtte
Rørkjøp-kjeden bistår hvert år utvalgte organisasjoner som jobber for å hjelpe andre mennesker. De siste årene har vi gitt et større beløp til kreftforeningen og deres viktige arbeid.

Rørkjøp har inngått partnerskap med Røde Kors knyttet til konseptet ”Ferie for alle”. Ferieordningen er til for barnefamilier som sliter økonomisk, og som har utfordringer med å kunne gjøre noe sammen i feriene. Med konseptet håper Røde Kors å jevne ut de store forskjellene barn kan oppleve. Rørkjøp bidrar med økonomisk bistand til disse feriene og Rørkøps egne ansatte bidrar som frivillige under disse ferieukene.

Avfallshåndtering og kildesortering
Rehabilitering etterlater mye avfall og søppel som må kildesorteres. I Rørkjøp-kjeden har vi fokus på å kildesortere alt avfall vi håndterer for å bevare miljøet på best mulig måte. Dette kan være fjerning av gamle fyrkjeler ved overgang til mer miljøvennlige energikilder som varmepumper og solenergi. For hver varmepumpe vi i kjeden monterer, er vi med på bidra til et bedre miljø. Når rørleggerne i Rørkjøp jobber med rehabilitering, tar de med seg alt avfallet til grossistene vi samarbeider med. Her sorteres og kastes avfallet i kildesorteringen som er tilgjengelig.

I Rørkjøp har vi som strategisk mål å gjøre minst mulig skade og ulempe for mennesker og naturmiljø, samtidig som avfallet og håndteringen av dette legger minst mulig beslag på samfunnets ressurser. I det bestreber vi oss for å støtte Regjeringens St. Meld. Nr. 8 (1999-2000) i relasjon til Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

 «Den verden vi har skapt er et resultat av vår tenkning. Den kan ikke endres uten at vi endrer vår tenkning.» 

Kilde: Albert Einstein